English · دری · پښتو

دوستت دارم — ستایش ۱

دوستت دارم

بچشيد و ببينيد — ستایش ۱

بچشيد و ببينيد

قدوس, قدوس — ستایش ۱

قدوس, قدوس

ستايش، حرمت — ستایش ۱

ستايش، حرمت

آمد مسیح اندر جهان — از جان و دل

آمد مسیح اندر جهان

ای مسیحا شاه ام تویی — از جان و دل

ای مسیحا شاه ام تویی

خدایا چون با حیرت — بود و نبود من

خدایا چون با حیرت

ای مسیح شکر تو را — بود و نبود من

ای مسیح شکر تو را

بود و نبود من — بود و نبود من

بود و نبود من

جانم را تو خریدی — بود و نبود من

جانم را تو خریدی

چه مجید است نام تو — بود و نبود من

چه مجید است نام تو

عشقی تازه در قلبم — بود و نبود من

عشقی تازه در قلبم

مسیح کس را نکشت — بود و نبود من

مسیح کس را نکشت

راه کجاست؟ — نان حيات

راه کجاست؟

از خون عیسی معطرست — بود و نبود من

از خون عیسی معطرست

جهان آشفته و درهم، پریشان بود و پُر غوغا — از جان و دل

جهان آشفته و درهم، پریشان بود و پُر غوغا

آمد مسیح — ستایش ۲

آمد مسیح

منجى گناهكاران — سرودهای مسیحی ۲

منجى گناهكاران

دامانِ مسیح — سرودهای مسیحی ۱

دامانِ مسیح

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی — نور خدایی

نبری گمان که یعنی به خدا رسیده باشی

وطن — سرودهای میهنی

وطن

تمام شد — ستایش ۳

تمام شد

اي آسمان — سرودهای پرستش

اي آسمان

ای دوستان بیائید — سرودهای دعوت

ای دوستان بیائید

نان حیات — ستایش ۲

نان حیات

در شبِ تیره شبانان — از جان و دل

در شبِ تیره شبانان

عیسی بود ز روی حقیقت — نان حيات

عیسی بود ز روی حقیقت

ای مسیح شاۀ من — سرودهای مسیحی ۲

ای مسیح شاۀ من

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم — نور خدایی

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم

برتپۀ عظیم — سرودهای پرستش

برتپۀ عظیم

دوباره می آیم — سرودهای مسیحی ۱

دوباره می آیم

آرزوی كودكان — سرودهای میهنی

آرزوی كودكان

از هر قوم و ملت — ستایش ۳

از هر قوم و ملت

بر در قلبت — سرودهای دعوت

بر در قلبت

نانِ حیات هستم — نان حيات

نانِ حیات هستم

فتواى مسيح — سرودهای مسیحی ۱

فتواى مسيح

آنگه ز جان و دل — ستایش ۲

آنگه ز جان و دل

دعاى ربانى — سرودهای پرستش

دعاى ربانى

بیائید ، بیائید — سرودهای دعوت

بیائید ، بیائید

عیسی منجی من — ستایش ۳

عیسی منجی من

خداوندا تو در پایان من باش — نور خدایی

خداوندا تو در پایان من باش

دوست دارم — سرودهای میهنی

دوست دارم

دل های شما — ستایش ۱

دل های شما

عيساى مسيح — سرودهای مسیحی ۲

عيساى مسيح

برخیز جان من — نان حيات

برخیز جان من

اشتیاق دل — ستایش ۱

اشتیاق دل

خداوند جاویدانی — سرودهای مسیحی ۲

خداوند جاویدانی

گفتار مسيح — سرودهای مسیحی ۱

گفتار مسيح

باشد پناه ما خدا — نور خدایی

باشد پناه ما خدا

دشمن نباشيم — سرودهای دعوت

دشمن نباشيم