English · دری · پښتو

الفبای مسیحیت برای افغانان: درس ششم عیسای مسیح کیست؟ — راز زندگی

الفبای مسیحیت برای افغانان: درس ششم عیسای مسیح کیست؟

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

عیسی مسیح کیست ؟ — راز زندگی

عیسی مسیح کیست ؟

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۳ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۳

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟

پسر در خارج — آشیانه مهر

پسر در خارج