English · دری · پښتو

غذا دادن به ۵ هزار نفر — راز زندگی

غذا دادن به ۵ هزار نفر

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

یافتن راه حلها با هم — پنجرهٔ نور

یافتن راه حلها با هم

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

عیسی مسیح ما را با فیض و محبت خود از نیاز هایمان سیر میسازد — راز زندگی

عیسی مسیح ما را با فیض و محبت خود  از نیاز هایمان سیر میسازد

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

برخورد با درگیریها — پنجرهٔ نور

برخورد با درگیریها

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

چوب شکنی — نمایش‌های کوتاه

چوب شکنی

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟