English · دری · پښتو

چه کسی می تواند زندگی مارا تغییر دهد ؟ — راز زندگی

چه کسی می تواند زندگی مارا تغییر دهد ؟

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۱

با فشار نزدیکان چھ باید کرد؟ — پنجرهٔ نور

با فشار نزدیکان چھ باید کرد؟

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب ۲ — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها -  شب ۲

وظیفه شاگردان عیسی مسیح — راز زندگی

وظیفه شاگردان عیسی مسیح

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب — زندگی تازه برای افغان‌ها

زندگی تازه برای افغان‌ها - شب

سامری نیکو — داستانهای عیسی مسیح

سامری نیکو

زبان محبت - تماس جسمی — پنجرهٔ نور

زبان محبت - تماس جسمی

جشن پادشاهی خدا — داستانهای عیسی مسیح

جشن پادشاهی خدا

گمشده پسر — داستانهای عیسی مسیح

گمشده پسر

خادم بی رحم — داستانهای عیسی مسیح

خادم بی رحم

گنج و مروارید — داستانهای عیسی مسیح

گنج و مروارید

مهمان نصف شب — داستانهای عیسی مسیح

مهمان نصف شب

داستان محبت خدا — داستان محبت خدا

داستان محبت خدا

01 خدا کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 01 خدا کیست؟

چوب شکنی — نمایش‌های کوتاه

چوب شکنی

سپری کردن وقت با همدیگر — آشیانه مهر

سپری کردن وقت با همدیگر

02انسان کیست؟ — مسیحیت چیست؟

 02انسان کیست؟

پیدایش — داستان محبت خدا

پیدایش

موضوعات دفتر — آشیانه مهر

موضوعات دفتر