English · دری · پښتو

عظیم است نام تو عیسی — سرود‌های تاجیکی ۱

عظیم است نام تو عیسی

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی — سرود‌های تاجیکی ۱

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی — سرود‌های تاجیکی ۱

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

در این دنیای تاریک تو روشن هستی — سرود‌های تاجیکی ۱

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

چگونه از یاد برم — سرودهای تاجیکی ۲

چگونه از یاد برم

خداوندا بر من رحم نما — سرودهای تاجیکی ۲

خداوندا بر من رحم نما

تنها ملجایم تو هستی — سرودهای تاجیکی ۲

تنها ملجایم تو هستی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ — سرودهای تاجیکی ۲

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟

در شأن خداوند بانگ شادی زنید — سرود‌های تاجیکی ۱

در شأن خداوند بانگ شادی زنید

محبت تو بی انتهاست — سرودهای تاجیکی ۲

محبت تو بی انتهاست

منجی ام عیسی — سرودهای تاجیکی ۲

منجی ام عیسی

ای روح‌ القدس مرا لمس نما — سرود‌های تاجیکی ۱

ای روح‌ القدس مرا لمس نما

روح و جان من — سرودهای تاجیکی ۲

روح و جان من

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات — سرود‌های تاجیکی ۱

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم — سرود‌های تاجیکی ۱

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش — سرود‌های تاجیکی ۱

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش

روح‌ القدس تازه کن — سرود‌های تاجیکی ۱

روح‌ القدس تازه کن