English · دری · پښتو

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم

عیسی من خدای من عزیزی تو برایم , مرا خواندی به نزد خود تا پیش نزد تو بیایم

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

عظیم است نام تو عیسی

عظیم است نام تو عیسی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

روح‌ القدس تازه کن

روح‌ القدس تازه کن

ای روح‌ القدس مرا لمس نما

ای روح‌ القدس مرا لمس نما

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش

پیدا شد و پیدا است پیدا شد و پیدا است دارندهٔ آرامش

در شأن خداوند بانگ شادی زنید

در شأن خداوند بانگ شادی زنید

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات

عیسی توی نان و هم چشمهٔ حیات

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

در این دنیای تاریک تو روشن هستی