English · دری · پښتو

روح و جان من

روح و جان من

چگونه از یاد برم

چگونه از یاد برم

محبت تو بی انتهاست

محبت تو بی انتهاست

منجی ام عیسی

منجی ام عیسی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟

تنها ملجایم تو هستی

تنها ملجایم تو هستی

خداوندا بر من رحم نما

خداوندا بر من رحم نما