English · دری · پښتو

چگونه از یاد برم

چگونه از یاد برم

خداوندا بر من رحم نما

خداوندا بر من رحم نما

تنها ملجایم تو هستی

تنها ملجایم تو هستی

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟

محبت تو بی انتهاست

محبت تو بی انتهاست

منجی ام عیسی

منجی ام عیسی

روح و جان من

روح و جان من