English · دری · پښتو

د پروین میراث — د فعالیت

د پروین میراث

د خدای داستان — د فعالیت

د خدای داستان

راشه او له مانه پیروی وکړه — د فعالیت

راشه او له مانه پیروی وکړه

د لمر شاته — د فعالیت

د لمر شاته

عمايوس ته تللې لار — د فعالیت

عمايوس ته تللې لار

خدای مینه لري — د فعالیت

خدای مینه لري

پیدا شو — د فعالیت

پیدا شو

د عیسی مسیح ژوند (پښتو) — د فعالیت

د عیسی مسیح ژوند (پښتو)

شفا- د یوې ښځې د ژوند واقعي پېښې (پښتو) — د فعالیت

شفا- د یوې ښځې د ژوند واقعي پېښې (پښتو)

شفا- د یوې ښځې د ژوند واقعي پېښې (دری) — د فعالیت

شفا- د یوې ښځې د ژوند واقعي پېښې (دری)

د عیسی مسیح ژوند (دری) — د فعالیت

د عیسی مسیح ژوند (دری)

وروک شوی زوی — د فعالیت

وروک شوی زوی

فدیه — د فعالیت

فدیه