English · دری · پښتو

دلم خوشحال است که این ایمان منست

دلم خوشحال است که این ایمان منست

ما از تو مدد می جوییم ای مسیح، سلطان ما

ما از تو مدد می جوییم ای مسیح، سلطان ما

بیایید ایمانداران با دل و جان در هر زمان

بیایید ایمانداران با دل و جان در هر زمان

پیدا شد منجی ما عیسی مسیح، پیدا شد

پیدا شد منجی ما عیسی مسیح، پیدا شد

در یک شب روشن و پاک فرشتۀ خدا پایین شد

در یک شب روشن و پاک فرشتۀ خدا پایین شد

عیسی مسیح مرا می جوید تا از گناه رهایم کند

عیسی مسیح مرا می جوید تا از گناه رهایم کند

عیسی مسیح قربانی گناهان ما شد

عیسی مسیح قربانی گناهان ما شد

پروردگارا! شب تار را روشنایی ده

پروردگارا! شب تار را روشنایی ده

خداوندا تو مرا می شناسی و از حالم آگاهی

خداوندا تو مرا می شناسی و از حالم آگاهی

امروز من به سوی تو آمدم ای مهربانم

امروز من به سوی تو آمدم ای مهربانم