English · دری · پښتو

بیایید که همۀ ما امروز گرد هم آییم

بیایید که همۀ ما امروز گرد هم آییم

مسیح بالای کودکان مهربان است

مسیح بالای کودکان مهربان است

ای پدری که در آسمانی

ای پدری که در آسمانی

ای خلق خدا بیاورید

ای خلق خدا بیاورید

چشمانم را هردم به سوی کوه دوخته ام

چشمانم را هردم به سوی کوه دوخته ام

تو نغمۀ قلب منی

تو نغمۀ قلب منی

ای عیسی یی پاک و ای سلطان ما، بیا

ای عیسی یی پاک و ای سلطان ما، بیا

زنده گی ام به مثل آهوی تشنه، بی آب است

زنده گی ام به مثل آهوی تشنه، بی آب است