کلام خداوند درمورد روزه گرفتن — راز زندگی

کلام خداوند درمورد روزه گرفتن

ميراث پروين — درامه

ميراث پروين

داستان خدا — درامه

داستان خدا

خداوند حافظ و مدافع ماست — راز زندگی

خداوند حافظ و مدافع ماست

دوستت دارم — ستایش ۱

دوستت دارم

بچشيد و ببينيد — ستایش ۱

بچشيد و ببينيد

قدوس, قدوس — ستایش ۱

قدوس, قدوس

ستايش، حرمت — ستایش ۱

ستايش، حرمت

عیسی_گفت_هرکی_آید_نزد_من — سرود های روحانی

عیسی_گفت_هرکی_آید_نزد_من

بیائید ، بیائید شكر گوييم — سرود های روحانی

بیائید ، بیائید شكر گوييم

دامانِ مسیح — سرود های روحانی

دامانِ مسیح

گفت عيسي: بيايد نزد من — سرود های روحانی

گفت عيسي: بيايد نزد من

گفت عیسی که مهربان باشید — سرود های روحانی

گفت عیسی که مهربان باشید

هللویاه ای مسیح — سرود های روحانی

هللویاه ای مسیح

حاصل ایمان — سرود های روحانی

حاصل ایمان

عبادت میکنم، مسيح را — سرود های روحانی

عبادت میکنم، مسيح را

عیسی آمده — سرود های روحانی

عیسی آمده

عیسی مسیح، پادشاه جان ما — سرود های روحانی

عیسی مسیح، پادشاه جان ما