آماده گی برای جشن کریسمس: صلح با خدا — راز زندگی

آماده گی برای جشن کریسمس: صلح با خدا

ميراث پروين — درامه

ميراث پروين

داستان خدا — درامه

داستان خدا

عیسی مسیح خداوند زندگانی و امیدواری است — راز زندگی

عیسی مسیح خداوند زندگانی و امیدواری است

دوستت دارم — ستایش ۱

دوستت دارم

بچشيد و ببينيد — ستایش ۱

بچشيد و ببينيد

قدوس, قدوس — ستایش ۱

قدوس, قدوس

ستايش، حرمت — ستایش ۱

ستايش، حرمت

عظیم است نام تو عیسی — سرود‌های تاجیکی ۱

عظیم است نام تو عیسی

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی — سرود‌های تاجیکی ۱

عزیزِ من حذر از نور ایمان میکنی‌ تا کی

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی — سرود‌های تاجیکی ۱

بود مهر و گفتار و کار الهی , سرا پا محبت به کار الهی

در این دنیای تاریک تو روشن هستی — سرود‌های تاجیکی ۱

در این دنیای تاریک تو روشن هستی

آمد مسیح اندر جهان — از جان و دل

آمد مسیح اندر جهان

ای مسیحا شاه ام تویی — از جان و دل

ای مسیحا شاه ام تویی

خدایا چون با حیرت — بود و نبود من

خدایا چون با حیرت

ای مسیح شکر تو را — بود و نبود من

ای مسیح شکر تو را

بود و نبود من — بود و نبود من

بود و نبود من

جانم را تو خریدی — بود و نبود من

جانم را تو خریدی